• Uygulama sırasında Bakanlığın, TOKİ veya İdare‟nin talebi üzerine riskli alanlardaki yapılar veya riskli yapılarda elektrik, su ve doğalgaz hizmetleri verilmez ve verilen hizmetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
durdurulur.
• Kentsel dönüşüm çalışmasının yürütülebilmesi için mülkiyet sahiplerinin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.
• Kentsel dönüşüm çalışmasına katılmak istemeyen mülkiyet sahiplerinin hissesi değer tespiti yaptırılarak en az bu bedel üzerinden diğer paydaşlara açık arttırma usulüyle satışa sunulur. Satışın gerçekleşmemesi halinde
tespit edilen bedelin Bakanlıkça ödenerek taşınmazın mülkiyeti hazineye geçer.
• Kentsel dönüşüm çalışmalarında kamulaştırma iskan projeleri kapsamında değerlendirilir. Bedelin ilk taksiti1/5 oranında ödenir. Acil Kamulaştırmaya da gidilebilir.
• Bir yıl içinde dönüşüm ve iyileştirme uygulaması başlatılmayan taşınmazların tahsisleri resen kaldırılır.Devir işlemleri iptal edilmiş sayılarak tapuda hazine adına tescil edilir.
• Mevzuat düzenlemeleri; uygulamada yaşanan sıkıntıların yasal olarak çözeceği gibi uygulamaların belirli standartlarda yürütülmesini sağlayacaktır.