Kentsel dönüşüm uygulamalarında yer seçiminde dikkat edilmesi
gereken kriterler aşağıda verilmiştir;
1. Yaşam güvenliği açısından riskli bir bölge olması,
2. Zemin durumu,
3. Mülkiyet sahiplerinin isteği,
4. Altyapı ve ulaşım eksikliği,
5. İmar ve mülkiyet problemleri,
6. Fiziki ve sosyal donatı alanı yetersizliği,
7. Arsa bedelleri,
8. Nitelikli konut alanı ihtiyacı…